zaloguj się   |    zarejestruj się   |    mapa strony   |
SmodCMS

Chemia

 

 

PSO z chemii

Wymagania edukacyjne z chemii_poziom podstawowy i rozszerzony

Skala oceniania

Plan wynikowy dla klasy I_poziom podstawowy

Plan wynikowy dla klasy II_poziom podstawowy

Plan wynikowy_ chemia rozszerzona

Matura z chemii - informator maturalny

 

 

REGULAMIN KONKURSU O TYTUŁ

SZKOLNEGO OMNIBUSA CHEMICZNEGO

 

1.  Konkurs dotyczy uczniow klas I i II.

2.  Za poprawnie rozwiazane zadanie będą przyznawane punkty.

3.  Punkty z poszczególnych części będą sumowane.

4.  Osoba, która uzyska największą liczbę punktów z wszystkich części otrzyma tytuł Szkolnego Omnibusa Chemicznego oraz nagrodę rzeczową.

5. Uczeń, który poprawnie rozwiąże wszystkie zadania z danej części otrzyma ocenę celującą.

 

 

OMNIBUS

STYCZEŃ - KLASA II

1 Przedstaw cykl reakcji otrzymywania aniliny z benzenu. Ile kilogramów aniliny powstanie z 10 kg benzenu, jeżeli sumaryczna wydajność reakcji wynosi 50%?

2 12g mocznika rozpuszczono w wodzie. Otrzymany roztwór dopełniono do objętości 0,5 dm3. Oblicz stężenie molowe mocznika.

3 Oblicz objętość 0,1 molowego roztworu wodorotlenku sodu, który zużyto w reakcji zobojętniania 100cm3 0,2- molowego roztworu kwasu mlekowego.

Termin oddania: 25.01.2014 r.

 

OMNIBUS

STYCZEŃ - KLASA I

1 Oblicz stężenie procentowe roztworu otrzymanego ze 100 cm3 18,4- molowego roztworu kwasu siarkowego (VI) o gęstości 1,84g/cm3, dopełnionego wodą do objętości 500 cm3.

2 Oblicz stopień dysocjacji i stężenie jonów wodoru w 0,5- molowym roztworze kwasu octowego. Stała dysocjacji kwasu octowego wynosi 1,8*10-5.

3 Sacharoza ulega zwęgleniu pod wpływem stężonego roztworu kwasu siarkowego (VI). Wyjaśnij to zjawisko i zapisz odpowiednie równanie reakcji chemicznej.

 

Termin oddania: 25.01.2014 r.

 

OMNIBUS  CHEMICZNY

GRUDZIEŃ  -  KLASA  I

 

1.     Do 500g roztworu siarczanu (VI) glinu o stężeniu 10% dodano 150g uwodnionej soli. Stężenie roztworu wzrosło do 20,2 %. Jaką sól dodano do roztworu?

2.     Cząsteczki CO2 i NOróżnią się od siebie momentem dipolowym oraz łatwością tworzenia dimerów. Wskaż tę cząsteczkę, dla której moment dipolowy = 0 oraz tę, która tworzy dimery. Odpowiedź uzasadnij.

3.     Do 1 dm3 wody wrzucono 200g sodu. Oblicz stężenie molowe uzyskanego roztworu o gęstości 1,1 g/dm3.

 

Termin oddania – 3.01.2014r.

 

OMNIBUS CHEMICZNY

GRUDZIEŃ  -  KLASA  II

 

1.     Zapisz równanie reakcji dekarboksylacji kwasu malonowego.

2.     Podczas ogrzewania mieszaniny wodorotlenku sodu i octanu sodu otrzymano metan i węglan sodu. Oblicz objętość metanu zebraną pod ciśnieniem 1000hPa i w temperaturze 20oC, jeżeli do prażenia użyto 10g octanu sodu.

3.     Spalono 0,1 mola związku organicznego, zużywając w tym celu 10,08 dm3 tlenu. Spalenie 4,3g tego związku prowadzi do powstania 4,48 dm3 CO2 i 2,7g wody. Wyznacz jego wzór rzeczywisty i podaj wzory 5 trwałych izomerów łańcuchowych tego związku.

Termin oddania – 3.01.2014r.

 

OMNIBUS CHEMICZNY

Listopad – KLASA I

 

1 Oblicz stężenie procentowe azotu w mieszaninie powstałej w wyniku zmieszania 2g tlenu, 4g wodoru oraz azotu, jeżeli objętość tej mieszaniny w warunkach normalnych wynosi 200dm3.

2 Oblicz, ile jonów Na+ znajduje się w każdym cm3 roztworu uzyskanego po rozpuszczeniu 5,85g NaCl w 10 km3 wody.

3 Oblicz, jaką masę mają aniony, które powstały w wyniku dysocjacji jonowej, zachodzącej w 3 dm3 0,4-molowego roztworu Al2(SO4)3.

 

Termin oddania 20.12.2013r.

 

OMNIBUS CHEMICZNY

listopad – KLASA II

1 Woda pogazowa, powstająca w procesie przeróbki węgla kamiennego, zawierająca 20g NH3 w 1 dm3. Oblicz, jaką ilość siarczanu amonu można uzyskać z 10 m3 tego produktu, jeżeli proces zachodzi z wydajnością 97%.

2 Oblicz pH roztworu fenolu o stężeniu 0,01 mol/dm3, jeżeli jego stała dysocjacji kwasowej wynosi Ka= 10-10.

3 Uszereguj podane niżej substancje pod względem wzrastających właściwości kwasowych: H2O,CH3OH, HI, HCl, C6H5OH, H2CO3.

 

Termin oddania: 20.12.2013r.

 

 

OMNIBUS CHEMICZNY

październik - KLASA I

 

1.      Podstawowym składnikiem spulchniającym proszku do pieczenia jest wodorowęglan sodu. Zakładając, że zawartość procentowa tej soli wynosi 30%, oblicz, ile cm3 tlenku węgla (IV) powstanie z 15 g proszku podczas pieczenia ciasta w temp. 2000 C(ciśnienie normalne).

2.      Oblicz stężenie molowe roztworu otrzymanego z 600 cm3 20- procentowego roztworu wodorotlenku sodu o gęstości 1,22g/cm3, dopełnionego wodą do objętości 1 dm3.

3.      Oblicz, ile jonów znajduje się w 200 cm3 1,5 -molowego roztworu siarczanu (VI) glinu.

 

Termin oddania: 29.10.2013r.

 

 

OMNIBUS CHEMICZNY

październik - KLASA II

 

1.      Zmieszano po 100 g 4- procentowych roztworów siarczku sodu i siarczanu (VI) miedzi (II). Otrzymany osad odsączono. Oblicz zawartość procentową substancji znajdujących się w przesączu.

2.      Oblicz stałą i stopień dysocjacji kwasu cyjanowodorowego, wiedząc, że 0,1- molowy roztwór tego kwasu ma pH =5.

3.      Podaj jak zmieni się pH 0,1- molowego roztworu kwasu azotowego (V) po 10- krotnym rozcieńczeniu.

 

Termin oddania: 29.10.2013r.

 

 

Omnibus chemiczny

klasa I - wrzesień

 

1.        W cząsteczkach BF3 i NH3 oraz BeH2 i H2O występują wiązania kowalencyjne spolaryzowane, jednak cząsteczki BFi BeH2 są apolarne, a cząsteczki amoniaku i wody są polarne. Wyjaśnij przyczynę tego zjawiska.

2.        Napisz równanie reakcji termicznego rozkładu KMnO4, a następnie:

a) oblicz liczbę cząsteczek tlenu powstających podczas termicznego rozkładu 15,8 g KmnO4;

b) oblicz masę utworzonego tlenku manganu (IV).

3.        Z 200 g nasyconego w temperaturze 20O C roztworu NaCl odparowano wodę, otrzymując 52,9 g soli. Oblicz rozpuszczalność chlorku sodu w wodzie w temperaturze  20O C.

 

 

termin oddania zadań: 29.10.2013r.

 

 

Omnibus chemiczny

klasa II – wrzesień

 

1.        W wyniku ogrzewania etanianu sodu z wodorotlenkiem sodu otrzymano metan. Ile dm3 metanu otrzymano, jeżeli użyto 8,2 g octanu sodu, a wydajność reakcji wynosiła 40%.?

2.        Jeżeli 4,32 g kwasu szczawiowego znajduje się w 1,2 dm3 roztworu, to jakie jest stężenie molowe tego roztworu?

3.        Pobrano jednogramowe próbki 4 podanych substancji:

a) kwasu oleinowego

b) kwasu linolowego

c) kwasu akrylowego

d) kwasu linolenowego.

Próbka, którego kwasu może przyłączyć największą ilość bromu? Wybór uzasadnij odpowiednimi obliczeniami.