Deklaracja dostępności

Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej – Curie w Bogatyni zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 848).

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.lo.bogatynia.pl

Data publikacji strony internetowej: sierpień 2021

Data ostatniej istotnej aktualizacji: sierpień 2021

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 1. brak warstwy tekstowej w skanowanych dokumentach,
 2. filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 3. linki – także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – otwierają się w tym samym oknie,
 4. brak opisów alternatywnych grafik,
 5. pliki pdf. powstały na podstawie dokumentów skanów, które nie mają dobrze zaznaczonej struktury logicznej,
 6. mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności,
 7. część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Oświadczenie sporządzono dnia 2021-10-01. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 1. widoczny fokus,
 2. wyróżnienie odnośników,
 3. kontrast między tekstem a tłem min 4.5:1,
 4. w materiałach do 01 grudnia 2020 grafiki posiadają alternatywne opisy,
 5. wersji kontrastowej,
 6. możliwość zmiany rozmiaru tekstu,

Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:

 • pochodzą z różnych źródeł,
 • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
 • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Anna Hantke adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 75 77 32 381.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż
w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż
2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Liceum Ogólnokształcące w Bogatyni mieści się: ul. Żołnierzy II AWP 5, 59-920 Bogatynia.

Wejście do Szkoły wejściem głównym, bramka od ulicy Żołnierzy II AWP.

Wjazd na teren posesji Szkoły jest od ulicy 3 Maja. Szkoła posiada wyznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Sekretariat jest umiejscowiony na I piętrze. Utrudnienia architektoniczne dla osób niepełnosprawnych ruchowo wysoki parter i brak windy.

W szkole po lewej stronie od wejścia znajduje się tablica informacyjna, ponadto na każdej kondygnacji znajduje się tablica ze schemat przeciwpożarowym z rozkładem pomieszczeń danego poziomu.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na terenie Szkoły w przybudówce  (zaplecze sanitarne do sali gimnastycznej).

Brak dostosowań: informacji głosowych, pętli indukcyjnych, możliwości skorzystania
z tłumacza języka migowego.

Na teren Szkoły można wejść z psem asystującym.