HISTORIA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W BOGATYNI

Koncepcja utworzenia Liceum Ogólnokształcącego zrodziła się w 1955 roku. W tym samym czasie do Ministerstwa Oświaty udaje się w tej sprawie delegacja, która niestety nie przynosi efektów. Miasto nie rezygnuje jednak z osiągnięcia tego ważnego celu i rozpoczyna ponowne starania, które w 1956 roku zakończyły się pełnym sukcesem.

Uroczystego otwarcia dokonał Władysław Janasik, nauczyciel i kierownik Szkoły Podstawowej nr 1. Dyrektorem szkoły został mianowany Kazimierz Wrzeszczański. Do dnia 15.10.1956 r. lekcje odbywały się w budynku Szkoły Podstawowej nr 1. Obecny budynek szkolny został przekazany Liceum Ogólnokształcącemu 16.10.1956 r. Natychmiast rozpoczęty remont trwał do końca jesieni 1957 roku.

W grudniu 1959 roku dyrektorem szkoły został Edward Zgłobicki. W tym czasie przeprowadzono remont ogrodzenia szkoły i dokonano zakupu pomocy naukowych. W roku 1960 w szkole przeprowadzono po raz pierwszy maturę, którą zdało 14 osób.

1961 r., w związku z powstaniem i rozwojem Zasadniczej Szkoły Górniczej, z Liceum odeszło wielu nauczycieli, w tym także dyrektor Edward Zgłobicki. Nowym dyrektorem został dotychczasowy nauczyciel historii mgr Hipolit Chlebny. Pełnił tę funkcję przez 29 lat!!!

Okres ten obfitował licznymi zmianami, które spowodowały rozkwit szkoły. W czasie wakacji 1962 r. rozpoczyna się przebudowa gabinetów.

5.09.1963 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Pedagogicznej Liceum dla Pracujących. Dyrektorem nowej szkoły został mgr Adolf Kondracki. Dużym przełomem w życiu szkoły była inicjatywa budowy sali gimnastycznej, która została podjęta we wrześniu 1965 r. Uroczyste oddanie sali gimnastyczno-widowiskowej nastąpiło 7.05.1966 r.

Rok 1967 przyniósł realizację dalszych inicjatyw dyrektora szkoły. Między innymi dokonano adaptacji strychu na nowe pomieszczenia użytkowe. Dzisiaj mieści się tam biblioteka szkolna oraz gabinet językowy.

1975 r. podjęto inicjatywę budowy boiska szkolnego. Prace rozpoczęto od melioracji terenu. Na szczególną uwagę zasługuje wyposażenie gabinetu fizycznego, z którego uczyniono tzw. „Gabinet Kopernikowski”.

3.12.1975 r. na posiedzeniu Rady Pedagogicznej wybrano imię patrona szkoły: wybitnej polskiej uczonej Marii Skłodowskiej – Curie.

19.01.1976 przyjęto projekt sztandaru szkoły, który ufundował Komitet Rodzicielski.

Z okazji 20-lecia szkoły, które odbyło się 4.10.1976 r., nadano imię patronki szkoły, przyjęto sztandar i wmurowano tablicę pamiątkową.

W roku 1990 dyrektorem szkoły zostaje mgr Jerzy Mali, funkcję tę sprawuje przez rok.

Kolejnym dyrektorem szkoły zostaje mgr Halina Niciarz i na tym stanowisku pracuje przez 11 lat. W czasie tej kadencji szkoła przeobraziła się pod względem edukacyjnym i technicznym. Od 1995 r. rozpoczęły się liczne remonty. W styczniu zaplanowano: wymianę podłogi w sali gimnastycznej, uporządkowanie terenu boiska szkolnego, opracowano plan generalnego remontu i zmieniono dotychczasowy układ gabinetów lekcyjnych. Koniec roku zbiegł się z zakończeniem remontu i wymianą sieci elektrycznej.

Rok szkolny 1996/1997 związany był z dalszymi remontami i zakupami, które pozwoliły przekształcić szkołę w nowoczesną placówkę. Unowocześniono zaplecze dydaktyczne poprzez: zakup sprzętu do zajęć wychowania fizycznego, powiększenie księgozbioru biblioteki, uzupełnienie ilości pomocy naukowych w gabinetach. Pojawiają się również pierwsze kroki zmierzające do zorganizowania pracowni komputerowej.

Styczeń 2002 r. rozpoczyna kolejny etap remontu. Zaplanowano wymianę węzła grzewczego, a z pozyskanych pieniędzy z Funduszu Ekologicznego wymieniono dach i okna. Nowe meble odnowiły wizerunek gabinetu dyrektora i gabinetów lekcyjnych.

W czasie kadencji pani Haliny Niciarz zaszły również ogromne zmiany w procesie dydaktycznym. Reforma szkolnictwa i wprowadzenie tzw: „Nowej Matury” spowodowały unowocześnienie oferty edukacyjnej. Nauczyciele rozpoczęli liczne studia podyplomowe, kursy kwalifikacyjne, szkolenia na egzaminatorów, podnosząc swoje kwalifikacje. Zmienił się również proces dydaktyczny oraz sposób funkcjonowania szkoły w społeczności lokalnej. Nauczyciele wspólnie z uczniami kreują nowoczesny wizerunek poprzez organizowanie i uczestniczenie w konkursach, imprezach i innych działaniach marketingowych.

01.10.2002 r. dyrektorem szkoły zostaje mgr Krzysztof Gnacy, który swoją funkcję sprawował do października 2003 r. W tym czasie najważniejszą inwestycją był remont elewacji budynku, który sfinansowały: Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni i Starostwo Powiatowe
w Zgorzelcu.

Od 24.09.2003 r. obowiązki dyrektora ZSO pełni mgr Jan Wojtasik. W tym czasie powstaje nowy organizm szkoły: 3-letnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych. W 05.2004 r. przystąpiono do projektu: ”Internet w każdej szkole”.

01.09.2004 r. stanowisko dyrektora obejmuje mgr Agata Rybianow – Pluta i pełni tę funkcję do 31.08.2010 r. Jest to okres wielu znaczących zmian. Powstaje pracownia internetowa, przeprowadzony zostaje remont sekretariatu, gabinetu dyrektora, swoje gabinety mają: pedagog i pielęgniarka. Zakupiono nowe wyposażenie do sal lekcyjnych. Rozpoczęła się faza projektowania budowy boisk szkolnych.

Od 01.09.2010 r. następuje zmiana nazwy szkoły na: Liceum Ogólnokształcące, a przez trzy miesiące pełniącym obowiązki dyrektora jest mgr Agnieszka Michalska.

Od 01.12.2010 r. funkcję dyrektora szkoły obejmuje mgr Julian Koziobrodzki, który wspólnie z Radą Pedagogiczną realizują misję pod hasłem: „SZKOŁA WSPIERAJĄCA UZDOLNIENIA, OTWARTA NA UNIĘ EUROPEJSKĄ”

Jest to czas prężnego rozwoju współpracy z zagranicą oraz wyższymi uczelniami. W latach 2011/2012 realizowany był projekt „Poznaj swojego sąsiada” współfinansowany przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży, w ramach którego młodzież naszego liceum spotykała się z uczniami ”Freie Mittelschue” z Jonsdorfu. Podczas binacjonalnych warsztatów plastycznych uczniowie LO i „ Związku Szkół Schkola” w miejscowości Niedomirów koło Lubawki w Domu Trzech Kultur „Parada” poznawali różne techniki plastyczne. Otwarcie projektu „Budowy otwartych obiektów sportowych przy LO” przyczyniło się do szerszej współpracy naszego liceum z Joliot Curie Gimnazjum w Gorlitz.

W ramach projektu „Młody chemik eksperymentuje” uczniowie klas II i III uczestniczyli w zajęciach na Politechnice Wrocławskiej. „Matematyka Reaktywacja” to zajęcia on-line, w których brali udział uczniowie klas I i II. Natomiast miłośnicy przyrody przystąpili do projektu „Mój pierwszy Uniwersytet”, który został zorganizowany przez Uniwersytet Wrocławski.

Jednym z ważniejszych wydarzeń szkoły było przystąpienie do projektu „Dołącz do grona najlepszych”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. W jego ramach sfinansowane były warsztaty dla nauczycieli, zajęcia z młodzieżą uzdolnioną i mającą trudności edukacyjne oraz wycieczki, wyjazdy do teatru, spotkania z przedstawicielami wyższych uczelni.

Wielką atrakcją jest kilkudniowa wycieczka do Londynu.

W tym czasie szkoła wzbogaciła się o otwarte obiekty sportowe, tablice interaktywne, przeprowadzono modernizację sali gimnastycznej.

Od 1 marca 2014 roku do końca sierpnia 2018 roku dyrektorem szkoły jest mgr Beata Lipowicz. Dzielnie przechodzi przez jeden z najbardziej burzliwych okresów istnienia bogatyńskiego liceum, zmagając się z wieloma przeciwnościami losu. Wraz z rozpoczęciem roku szkolnego 2018/2019, w Liceum następuje szereg zmian organizacyjnych i personalnych. Za pomocą porozumienia zawartego między Burmistrzem MiG Bogatynia – panem Andrzejem Grzmielewiczem oraz Starostą Zgorzeleckim – panią Urszulą Ciupak, zmienia się organ prowadzący szkołę. Od 1 września 2018 r. Liceum Ogólnokształcące w Bogatyni przestaje być szkołą powiatową i staje się szkołą gminną. Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia powierza pani Annie Hantke pełnienie obowiązków dyrektora Liceum Ogólnokształcącego. Powierzenie funkcji następuje na okres od 01.09.2018 r. do czasu rozstrzygnięcia konkursu na dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Bogatyni. W maju 2019 r. pani Anna Hantke zostaje oficjalnie powołana na stanowisko dyrektora szkoły.

Obecnie Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie to już inna szkoła. Zmiany demograficzne, społeczno-kulturowe stawiają przed nauczycielami nowe wyzwania i wymagania. Pomimo tych zmian nauczyciele dobrze przygotowują uczniów do egzaminu maturalnego i dalszej edukacji. Wyniki egzaminów wciąż są powodem do dumy i zadowolenia. Nasi uczniowie rozwijają swoje umiejętności i zdolności poprzez udział w projektach międzynarodowych, zajęciach na wyższych uczelniach. W działaniach szkoły dzisiaj ważna jest współpraca ze środowiskiem lokalnym. Prowadzimy szereg akcji charytatywnych, zbiórki żywności, bierzemy udział w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy oraz akcji „Szlachetna paczka”. Współpracujemy ze szkołami gimnazjalnymi, organizując konkursy, Drzwi Otwarte, zawody sportowe, a także wiele innych działań, dzięki którym szkoła cieszy się dobrą opinią w środowisku lokalnym, a uczniowie stają się bardziej wrażliwi na potrzeby innych ludzi.