Serwis maturalny jest zakładką dla maturzystów. Znajdą tu oni materiały informacyjne, związane z kształtem i przebiegiem egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, zakresem wymagań egzaminacyjnych i kryteriami oceny. Dodatkowo zamieszczamy również biuletyny maturalne dla uczniów, zawierające przykłady rozwiązywania zadań maturalnych. Integralną częścią tego serwisu jest też dział Efektywna nauka, który poświęcamy kreatywnym sposobom uczenia się, robieniu poprawnych notatek, mnemotechnikom. Nie zabraknie tu również wszelakich kursów, np. efektywnego czytania czy asertywności. Jest to skarbnica wiedzy na temat najważniejszej kompetencji – kompetencji uczenia się.

 Egzamin maturalny pełni trzy zasadnicze funkcje:‎

 1. wyznacza poziom spełniania przez zdających wymagań egzaminacyjnych w zakresie ‎przedmiotów, z których przystępują do egzaminów w 2023 r.
 2. stanowi poświadczenie osiągnięcia przez zdającego wymaganego prawem poziomu ‎wiadomości i umiejętności w zakresie języka polskiego, matematyki i wybranego ‎języka obcego – w przypadku zdania wszystkich egzaminów obowiązkowych w części ‎ustnej (bez określania poziomu) i w części pisemnej (na poziomie podstawowym)
 3. zastępuje egzamin wstępny do szkół wyższych, które wykorzystują wyniki egzaminu ‎maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów – przede wszystkim na poziomie ‎rozszerzonym – jako kryteria w procesie rekrutacji.

Wszystkie zadania w arkuszach egzaminacyjnych sprawdzają, w jakim stopniu zdający ‎spełnia wymagania egzaminacyjne określone w załączniku do rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 10 czerwca 2022 r. (Dz.U. poz. 1246) i wymienione dla każdego przedmiotu. Jest to dokument, który określa zakres wiadomości i umiejętności, ‎które z jednej strony muszą zostać uwzględnione w procesie kształcenia, z drugiej zaś są ‎sprawdzane w zadaniach egzaminacyjnych w 2023 r.

W 2023 r. absolwent obowiązkowo przystępuje do:

 1. dwóch egzaminów w części ustnej, tj. egzaminu z języka polskiego (bez określania poziomu) oraz egzaminu z języka obcego nowożytnego (bez określania poziomu)
 2. oraz czterech egzaminów w części pisemnej, tj. egzaminu z języka polskiego (na poziomie podstawowym)‎; egzaminu z matematyki (na poziomie podstawowym)‎; egzaminu z języka obcego nowożytnego (na poziomie podstawowym)‎; egzaminu z wybranego przedmiotu dodatkowego (na poziomie rozszerzonym).

Aby otrzymać świadectwo w 2023 r., należy:‎

 1. przystąpić do wszystkich wymaganych prawem egzaminów z przedmiotów obowiązkowych w części ustnej, tj. języka polskiego i języka obcego, oraz w części pisemnej, tj. języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego
 2. uzyskać co najmniej 30% punktów z egzaminu z każdego przedmiotu obowiązkowego ‎w części ustnej oraz w części pisemnej oraz
 3. przystąpić do egzaminu z wybranego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym w części pisemnej (dla tego przedmiotu nie jest określony próg zaliczenia).

W 2023 r. do egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego, o którym mowa w pkt 3., nie musi przystąpić absolwent:

 1. który przystępuje do egzaminu maturalnego w Formule 2023
 2. 4-letniego technikum (z lat 2006-2023) albo
 3. branżowej szkoły II stopnia (z roku 2022 albo 2023), który ukończył kształcenie w branżowej szkole I stopnia jako absolwent gimnazjum.
JAKĄ FORMĘ BĘDZIE MIAŁA CZĘŚĆ USTNA EGZAMINU Z JĘZYKA POLSKIEGO I JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO?‎

Część ustna egzaminu z języka polskiego będzie sprawdzała umiejętność tworzenia wypowiedzi na określony temat, w tym wypowiedzi inspirowanej utworem literackim lub jego fragmentem albo innym tekstem kultury, w tym materiałem ikonograficznym, lub jego fragmentem.‎

Maturzysta będzie losował zestaw zadań egzaminacyjnych składający się z dwóch zadań, które zdający będzie mógł zrealizować w dowolnej kolejności. ‎Pierwsze zadanie – dotyczące jednej z lektur obowiązkowych – będzie zadaniem z puli zadań jawnych. Drugie zadanie – wcześniej nieznane zdającemu – będzie dotyczyło zagadnień związanych z literaturą, kulturą, językiem. Zadanie pierwsze będzie zawierało wyłącznie polecenie, natomiast zadanie drugie – oprócz polecenia – będzie zawierało również tekst literacki, tekst kultury, w tym tekst ikonograficzny, lub jego fragment.

Zadaniem zdającego będzie – po 15-minutowym przygotowaniu – wygłoszenie ‎dwóch wypowiedzi monologowych (trwających łącznie ok. 10 minut), a następnie uczestniczenie w związanej z tymi ‎wypowiedziami rozmowie z zespołem przedmiotowym (ok. 5 minut).

Przykładowe zadania wraz z przykładowymi realizacjami można znaleźć w Informatorze o egzaminie ‎maturalnym z języka polskiego (str. 44–63) oraz w informatorach z poszczególnych języków.

Przykładowe zadania, filmy i informacje o części ustnej egzaminu z języka polskiego są dostępne tutaj.

Podczas części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego (egzamin bez określania poziomu) maturzysta będzie losował zestaw zadań egzaminacyjnych, zawierający – nieznane mu wcześniej – zadania egzaminacyjne. Po wylosowaniu zestawu zdający, aby oswoić się z sytuacją egzaminacyjną, weźmie udział w rozmowie wstępnej, a potem przystąpi do egzaminu. Egzamin trwa około 15 minut i ma formę rozmowy zdającego z osobą egzaminującą, w obecności drugiego nauczyciela, który nie bierze aktywnego udziału w rozmowie.

Nie przewidziano dodatkowego czasu na zapoznanie się z treścią całego zestawu przed odpowiedzią.

Zestaw egzaminacyjny składa się z trzech zadań.

Zadanie 1. polega na przeprowadzeniu rozmowy, w której zdający i egzaminujący odgrywają wskazane w poleceniu role.

W zadaniu 2. zdający opisuje ilustrację zamieszczoną w wylosowanym zestawie i odpowiada na trzy pytania postawione przez egzaminującego.

Zadanie 3.  – to wypowiedź zdającego na podstawie materiału stymulującego i odpowiedzi na dwa pytania.

Przykładowe zadania można znaleźć w Informatorach o egzaminie ‎maturalnym z poszczególnych języków obcych nowożytnych, które są dostępne tutaj.

KIEDY BĘDZIE PRZEPROWADZONY EGZAMIN MATURALNY W 2023 R.?

Termin główny – od 4 do 23 maja 2023 r.‎

 1. Część ustna (wszystkie przedmioty) – od 10 do 23 maja (z wyjątkiem 14 i 21 maja).
 2. Część pisemna (wszystkie przedmioty) – od 4 do 23 maja.

Termin dodatkowy – od 1 do 19 czerwca 2023 r.

 1. ‎Część ustna (wszystkie przedmioty) – od 5 do 7 czerwca.
 2. Część pisemna (wszystkie przedmioty) – od 1 do 19 czerwca.

Termin dodatkowy jest przeprowadzany dla tych zdających, którzy z udokumentowanych przyczyn ‎zdrowotnych lub losowych nie mogli przystąpić do egzaminu w maju i uzyskali zgodę dyrektora OKE na ‎przystąpienie do egzaminu w czerwcu.

Termin poprawkowy – 21–22 sierpnia 2023 r.‎

 1. Część ustna (język polski, języki mniejszości narodowych, języki obce nowożytne) – 21 sierpnia.
 2. Część pisemna (wszystkie przedmioty na poziomie podstawowym) – 22 sierpnia‎.

Termin poprawkowy jest przeprowadzany dla tych zdających, którzy w maju/czerwcu przystąpili do wszystkich przedmiotów ‎obowiązkowych i nie zdali egzaminu tylko z jednego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej albo w części pisemnej.‎ Szczegółowy harmonogram egzaminu jest określony w komunikacie dyrektora CKE.